ความหมาย :   งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
   

 
 
 
 
 
รวบรวมคำถามที่พบบ่อย     1. หนังสือภายนอก      : แบบฟอร์ม         eDoc มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ   2. หนังสือภายใน         : แบบฟอร์ม         การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
  3. หนังสือประทับตรา   : แบบฟอร์ม      
  4. หนังสือสั่งการ  
     -  คำสั่ง                     : แบบฟอร์ม       
     -  ระเบียบ  
     -  ข้อบังคับ    
ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ      5. หนังสือประชาสัมพันธ์    
แหล่งความรู้เพิ่มเติม :       -  ประกาศ                : แบบฟอร์ม        
แนวปฏิบัติการทำลายเอกสาร 
 
      -  แถลงการณ์    
    -  ข่าว  
 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น หรือ รับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  
   -  หนังสือรับรอง       : แบบฟอร์ม       
       -  รายงานการประชุม    
       -  บันทึก    
       -  หนังสืออื่น    
         

 


เมื่อ: 21 มี.ค. 66, 11:29 น. เข้าชมทั้งหมด: 1,934 ครั้ง